Japonské krstné mená

Mužské mená

Akemi
Akira
Bokusui
Botan
Denjiro
Džiró
Gendo
Goro
Hajin
Harujiro
Haruka
Hideo
Hirohito
Hiromasa
Hiroshi
Hiroši
Hisoka

Hitoshi
Ičiró
Ike
Isamu
Isas
Jiro
Jun
Kane
Kazuo
Ken
Kin
Kintaro
Kiosho
Kiošo
Makoto
Masato
Naoko

Ogano
Ozuru
Ryo
Ryu
Saburo
Samuru
Seiji
Taro
Tatsuya
Torao
Toshi
Toši
Tošihiro
Yasuo
Yukio
Zentaro
Zoki

Ženské mená

Aiko
Ariko
Asako
Eimi
Etsu
Fujiko
Hamako
Hanako
Haru
Haruko
Hiro
Hisako
Ima
Imako
Isamu
Kaiko
Kaneko
Keiko

Komako
Kumiko
Mariko
Mičiko
Michiko
Mineko
Misao
Misoka
Moriko
Namiko
Naoki
Nariko
Noriko
Orino
Rai
Ran
Ruriko
Saki

Sakura
Sato
Shizuko
Sumiko
Suzuki
Šizuko
Tamako
Tamiko
Toshiko
Tošiko
Tukiko
Umeko
Umiko
Utako
Yasuko
Yoshiko
Yukiko
Yuriko